חובות חוקיות שחלות על עסק שמעסיק עובדים

פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי

לעניין חובת דיווח פתיחת תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל העסק ראה פירוט בפרק יזמים מתחילים​, סעיף 1.1 (צעדים בפתיחת עסק – פתיחת תיק במס הכנסה – תיק ניכויים וסעיף 1.1 (צעדים בפתיחת עסק – פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי – תיק ניכויים).

באחריות המעסיק לדווח לפקיד השומה על משכורתו של העובד ולהעביר מדי חודש את המס שנוכה במקור למס הכנסה.

באחריות המעסיק לדווח ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בעבור עובדיו. יודגש כי העסקת עובדים ללא תשלום דמי ביטוח לאומי או דמי בריאות , גם אם מדובר בעובדים זמניים, עובדים זרים או בכל אופן העסקה אחר, הינה עבירה פלילית!

פירוט שיעורי תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות באחוזים מהשכר.

עיקרי זכויות העובדים

 • הודעה לעובד על תנאי העסקה
 • מועד תשלום השכר
 • דמי נסיעות
 • זמני עבודה, הפסקות, גמול עבור שעות נוספות ועבור עבודה במנוחה השבועית
 • דמי חגים
 • חופשה שנתית
 • דמי הבראה
 • דמי מחלה
 • הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
 • אישור על תקופת העבודה
 • פיצויי פיטורים
 • הגנות על העובד המתלונן
 • שוויון הזדמנויות בעבודה
 • זכויות עובדת בגיל הפוריות

פירוט והרחבה לגבי הזכויות המפורטות לעיל ניתן לראות באתר מ​שרד הכלכלה ​בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים – זכויות עובדים.