מג"ן לזכיין

מג"ן לזכיין – מסמכי גילוי נאות לזכיין


 


לפני כל התקשרות עסקית בין רשת מזכה לבין זכיין במדינת ישראל יובהרו מראש סוגיות שונות ויסופק מידע החיוני להתקשרות ביניהם. המסמכים הבאים, הכלולים ב"מג"ן לזכיין",ייערכו בצורה אחידה ומוסכמת, בלשון פשוטה ולא משפטית, ויכללו מידע לזכיין כמפורט להלן:


 


1. מידע כללי על הרשת


     


א.   בעלים – הרשת המזכה תספק מידע בנוגע לבעליה הכולל: שמות ונתונים בסיסייםאחרים, מידע כללי לגבי תחומי העיסוק שלהם בשנים האחרונות וכל ניסיון רלבנטי היכול לתרום לרשת המזכה, עיסוק בשנים האחרונות בתחומים משיקים לתחום הזכיינות הספציפית, בעלות בעבר או בהווה על רשת מזכה נוספת ושמות ונתונים בסיסיים לגבי בעלים קודמים של הרשת המזכה. הרשת המזכה רשאית (אך אינה חייבת) לספק מידע לגבי מנהליה, כאשר מידע זה טומן בחובו תרומה אפשרית לזכיין הפוטנציאלי.


 


ב.   היסטוריה משפטית – הרשת המזכה תספק מידע לכל זכיין פוטנציאלי בנוגע לפשיטות רגל בעבר של החברה המזכה, חברות קשורות, בעלי החברה ומנהליה. כן יסופק מידע לגבי הגבלה על הפעילות העסקית של הרשת המזכה הנובעת מהחלטות שיפוטיות, ומידע לגבי הליכים משפטיים נוכחיים בהם מעורבת הרשת.


 


ג.   רשימת הסניפים – הרשת המזכה תספק לכל זכיין פוטנציאלי את רשימת כל סניפיה הנוכחיים בנוסף לכתובותיהם, שמות הזכיינים, מספרי הטלפון שלהם ותאריך מסירת הזיכיון. כמו כן, תסופק רשימת סניפים שהחליפו בעלות או נסגרו בכל אחת מ-5 השנים האחרונות.


 


ד.    קניין רוחני – תוצג רשימה של בעלות הרשת המזכה על סמלים מסחריים, זכויות יוצרים ופטנטים רלבנטיים (כמו גם, מועדי פקיעת הפטנטים). במקרהשהרשת הינה זכיינית ראשית אשר מוכרת זכיינויות משנה, עליה לציין מתי יפוג ההסכם שלה עם החברה המזכה.


 


2. הצעת הזיכיון


 


א.   איזור הזיכיון – יוגדר איזור הזיכיון במידה וקיים ומידת הבלעדיות של הזכיין לגבי אותו איזור.


 


ב.   פתיחת סניפים ועסקים נוספים – עמדת הרשת לגבי זכות הזכיין לפתוח סניפים נוספים במסגרת הרשת או להקים עסקים אחרים.


 


ג.     ליווי הזכיין – הרשת המזכה תציין את אופי השירותים והידע המקצועי שיינתנו לזכיינים. שירותים אלו יכולים להיות: הכשרת עובדים, ניהול השיווק (לפחות ברמה הארצית) והשקעה כספית בו, עזרה בבחירת מיקום העסק ועוד.


 


ד.   מדיניות גיוס הזכיינים – פירוט אופן גיוס ומיון הזכיינים. מהו הרף המינימלי לקליטת זכיין ברשת? על הרשת להבטיח גיוס אנשים ברמה מתאימה לשם הישרדותה והצלחתה, כמו גם הצלחתם של זכיינים טובים שעלולים להיכשל עקב מתן זיכיונות באופן לא מבוקר.


 


ה.   בקרת זכיינים – תיאור מערך הבקרה על הזכיינים לשם הבטחת הצלחת הרשת. יש לפרט את אמצעי הפיקוח והבקרה של הרשת המזכה. לדוגמה: שימוש בלקוחות סמויים, זכות בקרה על כל החשבוניות הקשורות ברכש של הזכיין ועוד.


 


ו.   סיום הזיכיון – יתוארו אפשרויות לביטול הזיכיון, הן ע"י הרשת המזכה והן ע"י הזכיין, במידה ולא עמד הזכיין ברף מכירות מסוים בשנה הראשונה ובכלל. יוסדרו נושאים רלבנטיים הקשורים ברשת המזכה מראש ובכללם הכללים במקרה של: פשיטת רגל, סגירת העסק, רכישת העסק ע"י בעלים חדשים ומיזוג. יש לפרט מה קורה במקרים כאלו בנוגע למרכיבים שיווקיים שונים ובהם: סמלים מסחריים ומספרי טלפון משותפים לצורך שיווק המוצרים ועוד. כמו כן, יוסדרו מראש נושאים רלבנטיים הקשורים בזכיינים ובכללם: מנגנון לחידוש הזיכיון, הפסקתו (ע"י הרשת) ויציאה (ע"י הזכיין), קניה חזרה ע"י הרשת ואפשרות העברתו לאחר.


 


ז.    הגבלות – הרשת המזכה תפרט את ההגבלות שתטיל על הזכיינים בתחומים הבאים: רכש מספקים ספציפיים, מגוון המוצרים שניתן לשווק, אופו ניהול העסק ומתן שירות.


 


3. תאור ההשקעה הראשונית ותנאים הכספיים


 


א.   השקעה ראשונית – יצוינו מראש ובבירור הנתונים הבאים הכרוכים בהשקעה הראשונית בעסק: דמי הזיכיון, עלות הקמת הסניף, הכוללת  רכישת ציוד ושיפוץ, רכישת מלאי ראשוני, פירוט כל הערבויות הנדרשות ועלויות אפשריות נוספות. במידת הצורך, יצוינו נתונים משוערים.   


 


ב.   תשלומים שוטפים – יפורטו מראש התמלוגים וכל סכום אחר שנדרש הזכיין להעביר לרשת המזכה, כמו גם אופי חישובם וגודלם  המשוער. בנוסף, יצוין הרווח הגולמי הצפוי לזכיין לאור הנחיות הרשת המזכה בדבר המחירים ועלויות רכישת חומרי הגלם או מוצרים מוגמרים מהרשת עצמה או מן הספקים המורשים.


 


4.  חוזים ומסמכים נוספים


 


א.      תחזית עסקית משוערת בנוגע להקמת העסק.


 


ב.      חוזה הזיכיון.


 


ג.       כל חוזה שהזכיין יידרש לחתום עליו.


 


ד.   אישור רו"ח המעיד על כך שהרשת איננה בסכנת פשיטת רגל. במשך 7 ימי עסקים, לפחות, ממועד ההגשה של "מג"ן לזכיין" לידיו של הזכיין המיועד, הרשת מתחייבת שלא להחתים את הזכיין על שום  חוזה, לא לכרות עימו שום הסכם בעל פה ולא לגבות ממנו סכום כלשהו עבור הזיכיון. זמן זה נועד לאפשר לזכיין ללמוד את החומר, להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהבין את משמעות העיסקה המוצעת.