פירוק שותפות

בנוסף לפעולות מול הרשויות קרי הודעה לרשויות המס: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, ניתן לפרק שותפות בשני אופנים:

 • פירוק שותפות בהסכמה – עקב אירועים מסוימים (כגון מוות, פשיטת רגל, אי הסכמה על דרך ניהול השותפות ועוד) או סיום התקופה הקצובה בזמן אשר נקבעה מראש לקיום השותפות.
 • פירוק שותפות על-פי צו של בית משפט (בסמכות בית המשפט המחוזי) – פקודת השותפות קובעת רשימה של מקרים בהם בית המשפט ייתן צו לפירוק השותפות ובהם:
  – ​​​התנהלות של אחד השותפים אשר משפיעה או יכולה להשפיע על המשך ניהול השותפות.
  – ​הפרת הסכם השותפות המקצועי על ידי אחד השותפים כך שלא ניתן להמשיך ולקיים את השותפות.
  – ​​ניהול העסק לא יכול להימשך אלא בדרך של הפסד.
  – אבדן כשירות או שפיות הדעת של אחד השותפים, אשר לא מאפשרת את המשך קיום השותפות.
  – ​עילת סל – מן הצדק ומן היושר לפרק את השותפות.

מחיקת שותפות

 • הודעה על פירוק העסק לרשם השותפויות – במידה והשותפות רשומה ברשם השותפויות, יש להודיע לרשם השותפויות על פירוק השותפות.
 • בסמכות רשם השותפויות למחוק שותפות לא פעילה או שאינה ממשיכה בעסקיה. עובר למחיקת השותפות, רשם השותפויות יפנה בכתב אל השותפות וכן יפרסם הודעה ברשומות. במידה ורשם השותפויות לא יקבל תשובה מהשותפות הוא יוכל למחוק את רישומה של השותפות לאחר כ-3 חודשים.

תשלום אגרה

שותפויות לא פעילות רשאיות לקבל פטור מאגרה לתקופות בהן היו לא פעילות בכפוף להגשת הודעת פירוק כאמור בצירוף המסמכים כאמור בתקנה 5א (א) לתקנות החברות (אגרות), התשס"א- 2001, בשינויים המחייבים.
לפירוט נוסף בנושא של פירוק שותפות, לחץ כאן.

לפירוט נוסף בנושא של פירוק שותפות, לחץ כאן.