חברה בע"מ – התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה עפ"י חוק אצל רשם החברות.

במרבית המקרים מדובר בחברה בעירבון מוגבל, אשר מגבילה את ערבות בעלי מניותיה לסכום אותו שילמו בעבור מניותיהם. חוק החברות​, התשנ"ט- 1999​ מסדיר את אופן הקמת חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) ודרכי ניהולה.

במילים אחרות, חברה בע"מ הינה ישות עסקית עצמאית, וחובותיה אינם מיוחסים למי מבעלי מניותיה אלא לחברה עצמה. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, בסמכות בית המשפט לייחס את החובות והזכויות של חברה בע"מ לבעליה או נושאי תפקידים בה והמזוהים עמה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק החברות.

בהתאם לחוק, כל אדם רשאי לייסד חברה במידה והיא אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור (סעיף 2 לחוק). על מנת להקים חברה נדרש לפחות בעל מניות אחד ולא יותר מ-50 בעלי מניות (סעיף 3 לחוק).
אין צורך בהון עצמי כלשהו או בדרישה להיות אזרח או תושב ישראל.