לצורך רישום שותפות יש לשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי כל השותפים וכוללת את הפרטים הבאים:

  • שם השותפות
  • מהות העסק דרך כלל
  • מקומו הראשי של העסק
  • מען רשום בישראל
  • שמו המלא, מענו והגדרתו של כל שותף
  • שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך
  • תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה

במקרה של שותפות כללית

​(קרי, השותפים אחראים ללא הגבלה על חובות העסק וחלוקת הרווחים נעשית בהתאם למה שהוסכם בין הצדדים), הגשת ההודעה תעשה באמצעות טופס בקשה לרישום שותפות מקורי חתום ע"י השותפים ומאומת ע"י עו"ד/רו"ח. שותפות כללית חייבת ברישום תוך חודש מן היום שנתכוננה, אולם חשוב לציין כי הרישום של השותפות כשלעצמו אינו יוצר את השותפות.

במקרה של שותפות מוגבלת

​(קרי, שותפות הנעשית בין מספר גורמים, המתחייבים להשקיע בשותפות עד סכום תקרה מוסכם מראש. יש לוודא, כי בשותפות מוגבלת כי לפחות שותף אחד מוגדר כללי האחראי באופן מלא לעסקי השותפות) – הגשת ההודעה תעשה באמצעות טופס בקשה לרישום שותפות מוגבלת, שמכיל, בנוסף על הפרטים הנדרשים משותפות רגילה, הודעה שהשותפות היא מוגבלת, פרטים על כל שותף מוגבל ועל הסכום שהכניס, ואם שולם במזומנים או בדרך אחרת. בנוסף, חובה לצרף את הסכם השותפות המוגבלת, המפרט בין היתר, את שמות השותפים המוגבלים ואת סכום השקעתם בשותפות.