לצורך רישום החברה, יש למלא ולהעביר אל רשם החברות את המסמכים הבאים:

  •  טופס הגשת מסמכים לרישום חברה חתום ע" מבקש רישום החברה ועו"ד.
  • הצהרת בעלי מנוית בפני עו"ד.
  • טופס בקשה לרישום חברה.
  •  הצהרת דירקטורים ראשונים – יובהר, כי כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון מבחינת מקסימום.
  • תקנון חברה מאומת ע"י עו"ד. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (ההון הרשום של החברה, אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניותיה לפי החלטת בעלי השליטה בחברה לרבות מספר המניות לסוגיהן אלא אם מדובר בהון מניות לא נקוב – מספיק שיפורט מספר המניות) ופרטים בדבר הגבלת אחריות  – (האם אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת).
  • מסמכי התאגדות.

יצוין, כי חברה בע"מ נדרשת בעת הרישום לשלם לרשם החברות אגרת רישום (העומדת על 2,591₪ נכון ל2013) וכן לשלם בכל שנה אגרה שנתית לרשם החברות.

בסוף הליך הרישום מקבלת החברה תעודת התאגדות ומספר רשום (ח.פ.). יודגש, כי בהתאם לחוק החברות חייבת חברה (לעומת עוסק מורשה בודד) למנות רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות השנתיים שלה.