שותפות – שותפות עם אדם אחד או יותר לצורך ניהול עסק אשר מטרתו הפקת רווחים. החלוקה בדבר הזכויות והחובות שותפות נקבעת בהתאם להסכם שנקבע מראש בין השותפים. מעמדן החוקי של השותפויות בישראל מוסדרות באמצעות פקודת השותפויות.

ישנם ארבעה סוגי שותפויות:

  • שותפות כללית (קרי, כל השותפים אחראים ללא הגבלה על חובות העסק)
  • שותפות מוגבלת (חלק מהשותפים מתחייבים להשקיע בשותפות עד סכום תקרה מוסכם מראש; בשותפות זו חייב להיות שותף כללי אחד אשר יהא אחראי באופן מלא לעסקי השותפות)
  • שותפות חוץ
  • ​שותפות חוץ מוגבלת