קבלת מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

​על פי חוק הרישוי ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש באמצעות הגשת בקשה לקבלת מידע מקדמי (הכרוכה בתשלום אגרה) לרשות הרישוי (בחלק מהרשויות ניתן להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית באמצעות האינטרנט) או לגוף הרישוי ממנו דרוש המידע (למשל בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות). לבקשה המקדמית יש לצרף תכניות הנדסיות חתומות ע"י "בעל מקצוע מוסמך" כקבוע בחוק הרישוי. הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע המקדמי בתוך 30 יום​.

הגשת הבקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה

​הגשת הבקשה לאגף רישוי עסקים ברשות המקומית באמצעות טופס בקשה לקבלת רישיון עסק (אשר ניתן במסגרת ההנחיות להגשת בקשת רישיון). הבקשה תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

תרשים סביבת העסק שמציג את הגוש והחלקה שבהם העסק שוכן, את החלקות שנמצאות ברדיוס של 500 מטר מהעסק וכן את הדרכים המובילות לעסק.

מפה מצבית בה יצוינו מקומו המדויק של העסק בבניין שבו הוא שוכן, מתקני סילוק האשפה, צנרת הגז, מערכות לכיבוי אש ומקומות חניה.

תכנית עסק (הנדסית) – תוכנית אדריכלית המציגה, בין השאר, את החלוקה הפנימית של הבניין שבו העסק שוכן, את שטח העסק ומערכות סניטציה וביוב חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" (קרי, אדריכל או מהנדס אזרחי).

אישור תשלום אגרה – אם הבקשה מתייחסת ל"מפעל מסוכן" על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל בו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע ​בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג, 1963​. יובהר, כי תשלום האגרה מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה (כגון מסעדה והגשת משקאות אלכוהוליים – שני פרטי רישוי).

בחינת הבקשה והעברתה לאישור נותני האישור

​רשות הרישוי ברשות המקומית צריכה לדון בבקשה תוך 21 יום ולהחליט אם היא ממשיכה בהליך הרישוי או שיימסר לעסק סירוב בנסיבות שרשות הרישוי תמצא מוצדקות ותואמות את החוק. רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.​

העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוו"ד של גופי האישור נותני שירותים נדרשים (על פי סוג העסק) וגופים נוספים על פי הצורך. כמו כן, הרשות בודקת את התאמת הבקשה לחוקי התכנון והבנייה באמצעות מחלקת ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת תוכניות המבנה של העסק, וכן בודקת אם הוא תואם את השימוש שמיועד למבנה בתוכנית בניין העיר.

יובהר ויודגש, כי רשות הרישוי היא זאת שקובעת את הגופים שאישורם נדרש להוצאת רישיון עסק, והיא אמורה להפנות אליהם את הבקשה לקבל חוות דעת.

בחינת הזכאות לרישיון/ היתר זמני

​ לאחר קבלת ההחלטות של כל הגופים הרלוונטיים, רשות הרישוי יכולה להחליט, כדלקמן:

אישור בקשת רישיון עסק – לאחר קבלת אישורי כל הגופים הרלוונטיים.

סירוב לבקשת רישיון – כאשר אחד מגופי הרישוי מודיע על סירובו למתן רישיון, רשות הרישוי תודיע בכתב לבעל העסק על הסירוב למתן רישיון.

מתן תנאים מוקדמים – הרשות המקומית/ נותן האישור אינו מאפשר את פתיחת העסק ללא ביצוע תנאים מוקדמים, אשר יוגדרו על-ידם.

אישור הוצאת היתר זמני – יינתן בנסיבות הבאות:

א. התקבלו אישורי כל הגופים ואחד מהם אישר מתן היתר זמני בלבד.
ב. חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגופים השונים ולא השיבו – רואים אותם כאילו אישרו מתן היתר זמני עד תקופה של שנה. יודגש, כי ההחלטה הסופית היא של רשות הרישוי ואין זכות אוטומטית לקבלת הרישיון גם אם הגופים הרלוונטיים לא השיבו תוך 30 יום.
ג. הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל שינוי בעסק, בתכניות ובסוג העיסוק.
ד. הרישיון התקופתי לא חודש על-ידי הגופים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם.

תוקף רישיון העסק וחידושו

תוקף רישיון העסק / היתר זמני

רישיון העסק/ההיתר יהיה תקף בכפוף לחתימת מבקש הרישיון על ההצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק ותשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).

חידוש רישיון עסק

תוקפו של הרישיון מצוין בגוף הרישיון. תאריך התוקף שנקבע ע"י חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, בהתאם לעסק. הליך חידוש רישיון העסק ייעשה ביוזמת האגף לרישוי עסקים, לרבות בדיקה וביקורת של כל גופי הרישוי הרלוונטיים, 3 חודשים לערך לפני שיפוג תוקף הרישיון. עם קבלת אישור גופי הרישוי הרלוונטיים, יישלח לעסק רישיון חדש עם עדכון תאריך תוקף הרישיון.​

נתונים נוספים שחשוב לדעת

דרכי השגה / ערעור על החלטת הרשות/ נותני האישור

 • ביקורת עסקים והנדסה – פנייה למנהל המחלקה או למנהל אגף רישוי עסקים.
 • משרד הבריאות – ערעור יוגש למהנדסת המחוז לבריאות הסביבה.
 • משטרה – ערעור יוגש למפקד המרחב בו פועל העסק.
 • כיבוי אש – ערעור יוגש למפקד למפקח ראשי לכבאות ולהצלה.
 • איכות הסביבה – ערעור יוגש למשרד לאיכות הסביבה.
 • ניתן להגיש ערעור גם לבית המשפט לעניינים מנהליים על סירוב למתן רישיון/ ביטול רישיון/ תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.
 • לוחות זמנים בתהליך לקבלת רישיון עסק
 • משך זמן טיפ​ול ע"י הרשות המקומית לבחינת הבקשה- בין 21 ל- 45 ימים.
 • משך זמן טיפול ע"י גורמי ונותני השירות – בין 30 ל- 90 ימים.
 • משך זמן טיפול לבחינת לרשות המקומית להנפקת הרישיון – 7 ימים.
 • יוער, כי עמידה בלוחות הזמנים לעיל, כפוף לכך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מבחינתו.

סנקציות בגין הפעלת עסק ללא רישיון עסק

ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. בעל עסק המפעיל עסק ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית ובעליו עלול להיתבע לדין לקבל קנסות ואף עונשי מאסר.

פירוט נרחב בנושא רישוי עסקים ראה באתר משרד הפנים.​