קוד אתי לזכיינות

קוד אתי לזכיינות


        


  הגדרת הזכיינות


זכיינות  היא שיטה לשיווק מוצרים, שירותים וטכנולוגיות, אשר מבוססת על שיתוף פעולה הדוק ומתמשך בין ישויות בלתי תלויות זו בזו מבחינה פיננסית ומשפטית – המזכה והזכיין. בשיטה זו המזכה מעביר לזכיין זכויות ומטיל עליו התחייבויות בדבר ניהול עסק על פי עקרונותיו של המזכה. זכויות אלה מזכות ומחייבות את הזכיין, כנגד תמורה כספית ישירה ועקיפה, להשתמש בסימני המסחר של המזכה, בידע הנצבר (Know-how), בשיטות העבודה ובשיטות ניהול העסק והטכנולוגיה וכן בכל קניין אינטלקטואלי אחר השייך למזכה. יחסים אלו מתאפשרים תוך כדי תמיכה מסחרית וטכנית מתמשכת במסגרת ובמשך הזמן של חוזה הזכיינות כפי שסוכם בין הצדדים. הגדרת הידע הנצבר (Know-how) כנ"ל משמעותה מידע עסקי שימושי, משמעותי, סודי וניתן להגדרה, אשר אינו ניתן לרישום כפטנט, ונובע מניסיונו וממבחני הביצוע של המזכה.


 


   1.          מג"ן לזכיין


 


לפני כל התקשרות עסקית בין רשת מזכה לבין זכיין במדינת ישראל יובהרו מראש סוגיות שונות ויסופק לזכיין מידע החיוני להתקשרות שלו עם הרשת. המסמכים, המפורטים במג"ן (מסמכי גילוי נאות) לזכיין, ייערכו בצורה אחידה ומוסכמת, בלשון פשוטה ושאינה משפטית.


 


   2.          התחייבויות המזכה והזכיין


 


2.1.    המזכה הוא היזם של המערכת הזכיינית המורכבת מן המזכה עצמו ומזכייני הרשת, כאשר המזכה ניצב בראש המערכת לטווח ארוך.


 


2.2.    התחייבות המזכה


2.2.1.        המזכה מודיע כי  פיתח בהצלחה את הקונספט העסקי של הרשת וניהל סניף דגל אחד לפחות למשך תקופה מתקבלת על הדעת לפני שהפעיל את הרשת הזכיינית;


2.2.2.        המזכה מצהיר כי הוא הבעלים או בעל הזכויות החוקיות לשימוש בסימן המסחרי ובסימנים מזהים אחרים של הרשת;


2.2.3.        המזכה מתחייב להמשיך ולהשקיע בתדמית ופיתוח הרשת לכל אורך תקופת ההתקשרות;


2.2.4.        המזכה מתחייב להעניק לזכיינים הדרכה ראשונית ותמיכה תפעולית ושיווקית שוטפת במשך כל תקופת הסכם הזיכיון.


 


2.3.    התחייבות הזכיין


2.3.1.        הזכיין ישקיע את מירב מאמציו לפיתוח סניף הזכיינות ולשימור התדמית, הזהות והמוניטין של המערכת הזכיינית כולה;


2.3.2.        הזכיין מתחייב לספק למזכה את כל המידע הקשור לתפעול הסניף, המאפשר הערכת טיב ניהול העסק, וכן דוחות כספיים, הנחוצים לניהול האפקטיבי של הרשת; הזכיין יאפשר למזכה ו/או נציגיו גישה חופשית לשטח העסק הזכייני וכן אפשרות עיון במסמכים הרלוונטיים;  


2.3.3.        הזכיין מתחייב לא להעביר לצדדים שלישיים, במהלך תקופת הזיכיון ולאחריה, כל מידע שנמסר לו ע"י המזכה, וכן כל מידע או ידע שהגיע לידיו שעניינו, במישרין ו/או בעקיפין, הרשת, ניהולה ותפעולה.


 


2.4.    התחייבות שני הצדדים


2.4.1.        הצדדים ינהלו את המו"מ ואת מערכת היחסים ביניהם בתום לב (Bona Fide) ובהגינות, האחד כלפי משנהו, וייקחו בחשבון את האינטרסים של כל הצדדים להסכם;


2.4.2.        המזכה יודיע בכתב לזכיין במידה והיו הפרות של החוזה, ויעניק לו, במקרים הרלוונטיים, תקופת זמן סבירה לתיקון ההפרות;


2.4.3.        על הצדדים להשתדל ליישב תלונות, טענות ומחלוקות תוך גילוי  אמון הדדי ורצון טוב במשא ומתן ישיר;


 


          שיווק זיכיונות ופתיחות המידע


 


2.5.    הפרסום לגיוס זכיינים יהיה בלשון ברורה ולא יכלול סעיפים מטעים או דו-משמעיים.


 


2.6.    המזכה יכין באובייקטיביות מירבית כל חומר לגיוס זכיינים, הכולל הערכות ישירות ועקיפות בדבר התוצאות העסקיות העתידיות וכן הערכות בדבר ההכנסות והרווחים הצפויים לזכיין.


 


2.7.    הנתונים האובייקטיבים הכלולים במסמכי הגיוס (סעיף 3.2 לעיל) מתייחסים אך ורק לחומר שפורסם בפומבי. ידוע שבעת ניהול משא ומתן על תחזיות עסקיות עם זכיינים, המזכים עשויים לספק הנחות אשר תהיינה ניתנות למבחן רק כעבור זמן.


 


2.8.    על מנת לאפשר לזכיין לקבל על עצמו מחויבות כלשהי, לאחר שיקבל את מלוא הנתונים לשם כך, על המזכה להציג לזכיין העתק של "הקוד האתי" ו"המג"ן לזכיין", יחד עם מידע אמין ומדויק לגבי אופן ההתקשרות בין הזכיין והמזכה, זמן סביר מראש, לפני כניסת מערכת היחסים הזאת לתוקף.


 


          סינון זכיינים


בעת גיוס זכיינים המזכה יבחר רק מועמדים שעברו בדיקה סבירה ואשר נראה כי ברשותם מיומנויות בסיסיות, השכלה, תכונות ויכולת כלכלית, שיאפשרו ניהול יעיל של עסק זכייני.


 


    3.          הסכם זכיינות


 


3.1.       הסכם הזכיינות חייב להיות מנוסח ברוח עקרונות הקוד האתי.


3.2.       על ההסכם לשמר את עניינם של החברים במערכת הזכיינית ולהגן על זכויות הקניין האינטלקטואלי והתעשייתי  של המזכה תוך הקפדה על שימור האחידות והמוניטין של המערכת הזכיינית. כל ההסכמים והתחייבויות, הקשורים ליחסי מזכה-זכיין, חייבים להעשות בכתב, ובמידת הצורך תירגומם יעשה ע"י מתרגם ניירלי לשפה המובנת לזכיין. הזכיין יקבל לידיו את ההסכם החתום מיד לאחר חתימתו.


 


3.3.       הסכם הזכיינות יגדיר במדויק, ולא בלשון דו-משמעית, את ההתחייבויות והאחריות של הצדדים ואת כל יתר תנאי ההתקשרות.


 


3.4.       מומלץ שחוזה הזכיינות יתייחס לתנאים הבאים:


3.4.1.              זכויותיו של המזכה;


3.4.2.              זכויותיו של הזכיין;


3.4.3.              המוצרים ו/או השירותים אותם יעמיד המזכה לרשות הזכיין;


3.4.4.              התחייבויות המזכה;


3.4.5.              התחייבויות הזכיין;


3.4.6.              תנאי התשלום של הזכיין למזכה;


3.4.7.              משך תקופת הסכם הזיכיון. על תקופה זו להיות ארוכה דייה, במידה שתאפשר לזכיין אפשרות להחזיר לעצמו את השקעתו הראשונית בעסק הזכייני. יחד עם זאת, החזר ההשקעה אינו המטרה העיקרית של רכישת הזיכיון, ועל כן מומלץ לצדדים לסכם תקופת זיכיון המקובלת על שניהם;


3.4.8.              בסיס משפטי לחידוש המשך ההתקשרות;


3.4.9.              התנאים לפיהם יוכל הזכיין למכור את עסק הזכיינות או להעביר לאחר זכויותיו לניהול העסק, והתנאים בהם יוכל המזכה למנוע מכירה והעברה או לרכוש את העסק בעצמו;


3.4.10.          סעיפים הקשורים לזכויותיו  של הזכיין להשתמש בסימני המסחר השייכים למזכה, וביניהם שם מסחרי, שלטי חנות, סמליל (לוגו) וסימנים מזהים אחרים;


3.4.11.          זכויות המזכה להכניס למערכת שיטות עבודה וטכנולוגיות חדשות;


3.4.12.          תנאים להפסקת ההסכם;


3.4.13.          תנאים הקובעים, בעקבות הפסקת ההסכם החזר מיידי של כל רכוש, מוחשי ובלתי מוחשי, השייכים למזכה או לבעלים חוקיים אחרים.


 


   4.          הקוד האתי ושיטת הזכיינות הראשית


 


הקוד האתי יחול על היחסים בין המזכה והזכיינים וכן בין הזכיין הראשי והזכיינים. הוא לא יחול על היחסים שבין מזכה וזכיין ראשי. 


 


יישום


הקוד האתי אינו מהווה חלק מן ההסכם החוזי בין המזכה והזכיינים אלא אם כן נאמר כך במפורש ע"י המזכה בהסכם הזכיינות. בנוסף, אין להבין או לפרש נקודה כל שהיא בקוד האתי כמגבילה את זכויותיו של המזכה למכור או לתת מעמד לאחרים בעסק זכייני בהתחשב במגבלות הטריטוריאליות, אם ישנן בהסכם הזכיינות.


כבסיס לחידוש החוזה יש להתחשב באורך תקופת החוזה המקורי, במידה שבה החוזה מאפשר למזכה לדרוש השקעות של הזכיין בחידוש העסק ובשיפוצו, ובמידה שבה המזכה רשאי לשנות את החוזה בעת חידושו. מטרת העל היא להבטיח שלזכיין תינתן ההזדמנות להחזיר לעצמו את ההשקעה המקורית והשקעות נוספות שעשה בעסק, וליהנות מעסק הזכיינות כל עוד נמשך החוזה.