קוד אתי לזכיינות

                                                                             קוד אתי לזכיינות


 


1. הגדרת הזכיינותזכיינות הינה שיטה לשיווק מוצרים, שירותים או טכנולוגיות, אשר מבוססת על שיתוף פעולה הדוק ומתמשך בין ישויות נפרדות זו מזו מבחינה פיננסית ומשפטית – המזכה והזכיין. בשיטה זו המזכה מעביר לזכיין זכויות ומטיל עליו התחייבויות בדבר ניהול עסק על פי עקרונותיו של המזכה. זכויות אלו מזכות ומחייבות את הזכיין, כנגד תמורה כספית ישירה ועקיפה, למשך תקופת הסכם הזיכיון להשתמש בסימני המסחר של המזכה, בידע הנצבר1, שיטות העבודה, שיטות ניהול העסק, טכנולוגיה ובקניין רוחני אחר השייך למזכה וליהנות מתמיכה וסיוע שוטפים של המזכה.


1.1 "הידע הנצבר" / "Know-How" – חבילת מידע מעשי שהתקבל מניסיונו של המזכה, ולא ניתן לרישום כפטנט. מידע זה הינו מידע  סודי2, משמעותי3 וספציפי4.


2.1 "סודי" – הידע הנצבר כחבילה כוללת אינו מהווה נחלת הכלל או נגיש בקלות. לא מדובר בזה שרכיבים של הידע הנצבר מהווים רכיבים סודיים כשלעצמן או לא ידועים לאנשים או גופים מחוץ למערכת המזכה.


3.1 "משמעותי" – הידע הנצבר מהווה ידע נחוץ למכירת מוצרים או הספקת שירותים ללקוחות, ובמיוחד להצגת מוצרים, שירות לקוחות וניהול פיננסי. ידע נצבר זה אמור להקל על הזכיין להתחיל בפעילות העסקית, ועושה את הפעילות שלו ליעילה יותר ותחרותית.


4.1 "ספציפי" – הידע הנצבר חייב להיות מפורט היטב בהוראות לזכיין.


2. עקרונות מנחים והתחייבויות המזכה


 


2.1 מזכה הינו יזם של רשת זכיינות המורכבת ממזכה עצמו ומזכיינים עצמאים, הכפופים למזכה ונמצאים תחת חסותו.


 


2.2 התחייבויות המזכה:


      2.2.1 להפעיל מודל עסקי מוצלח לאורך תקופה המתקבלת על הדעת לפחות בסניף ניסיוני אחד טרם תחילת פיתוח רשת זכיינות.


      2.2.2 להיות בעלים, או בעלים של זכויות לשימוש, בשם הרשת ובסימנים מסחריים או פרטים מזוהים אחרים.


      2.2.3 לספק לזכיינים הכשרה ראשונית ותמיכה מסחרית ו/או טכנית לאורך כל תקופת הסכם הזיכיון.


 


2.3 התחייבויות הזכיין:


 


      2.3.1 להשקיע את מירב מאמציו בפיתוח הסניף הזכייני שלו ובשימור התדמית, הזהות והמוניטין של המערכת הזכיינית כולה.


      2.3.2 לספק למזכה את כל המידע הקשור לתפעול הסניף, המאפשר הערכת טיב ניהול העסק, וכן דוחות כספיים, הנחוצים לניהול האפקטיבי של הרשת; הזכיין יאפשר למזכה ו/או נציגיו גישה חופשית לשטח העסק הזכייני וכן אפשרות עיון במסמכים הרלוונטיים.
      2.3.3 לא להעביר לצדדים שלישיים, במהלך תקופת הזיכיון ולאחריה, כל מידע שנמסר לו ע"י המזכה, וכן כל מידע או ידע שהגיע לידיו שעניינו, במישרין ו/או בעקיפין, הרשת, ניהולה ותפעולה.


 


2.4 התחייבויות הדדיות של מזכה וזכיין:


 


      2.4.1 הצדדים יקפידו על תום לב והגינות במערכת היחסים ביניהם. במקרים הרלוונטיים, המזכה יודיע בכתב לזכיין על הפרות החוזה מצדו, ויעניק לו תקופת זמן סבירה לתיקון ההפרות.


      2.4.2 על הצדדים להשתדל ליישב הדורים, טענות ומחלוקות תוך גילוי אמון הדדי ורצון טוב במשא ומתן ישיר.


 


3. שיווק זיכיונות וסודיות המידע


 


3.1 הפרסום לגיוס זכיינים יהיה בלשון ברורה ולא יכלול סעיפים מטעים או דו-משמעיים.


 


3.2 כל חומר פרסומי המיועד לגיוס זכיינים, הכולל הערכות ישירות ועקיפות בדבר התוצאות העסקיות העתידיות וכן הערכות בדבר ההכנסות ורווחים צפויים לזכיין, חייב להיות אובייקטיבי ולא מטעה.


 


3.3 על מנת לאפשר לזכיינים פוטנציאליים להבין את מסמכי ההתקשרות עם החברה המזכה, כל החומרים והמסמכים המנוסחים בלשון ברורה בצירוף קוד אתי נוכחי, צריכים להימסר לזכיין פוטנציאלי זמן סביר מראש טרם חתימתו על מסמכים האלו.


 


3.4 אם המזכה מחתים את הזכיינים הפוטנציאליים על זיכרון דברים, אזי יש לשמר את העקרונות הבאים:


 


      3.4.1 טרם חתימה על זיכרון דברים, לזכיין פוטנציאלי יינתן מידע כתוב לגבי המקרים בהם הוא יידרש לשלם למזכה תשלום לכיסוי הוצאותיו ומה היקפו. אם ההתקשרות תכנס לפועל, המזכה צריך להחזיר את התשלום או לקחת אותו בחשבון כנגד תשלום דמי הזיכיון אותם יצטרך לשלם הזכיין.


      3.4.2 זיכרון דברים  יכלול סעיף תקופת אורכו וסעיף הסיום.


      3.4.3 המזכה יכול לכפות סעיפי סודיות ו/או אי תחרות על מנת להגן על הידע הנצבר וייחודיותו.


 


4. סינון זכיינים פוטנציאליים


 


בגיוס זכיינים המזכה יבחר רק מועמדים שעברו בדיקה סבירה ואשר נראה כי ברשותם מיומנויות בסיסיות, השכלה, תכונות ויכולת כלכלית, שיאפשרו ניהול יעיל של עסק זכייני.


5. חוזה זכיינות


5.1 חוזה זכיינות של עסקי זכיינות בישראל חייב להיות מותאם לדין הישראלי.


 


5.2 החוזה חייב לשקף אינטרסים של החברים ברשת זכיינית בהגנה על זכויות המזכה על הידע הנצבר ועל הקניין הרוחני תוך הקפדה על שימור האחידות והמוניטין של רשת זכיינית. כל ההסכמים והתחייבויות, הקשורים ליחסי מזכה-זכיין, חייבים להיעשות בכתב  או במידת הצורך להיות מתורגמים ע"י מתרגם ניטראלי לשפה הרשמית של המדינה של הזכיין. הזכיין יקבל לידיו את ההסכם החתום מיד לאחר חתימתו.5.3 הסכם הזכיינות יגדיר במדויק, ולא בלשון דו-משמעית, את ההתחייבויות והאחריות של הצדדים ואת כל יתר תנאי ההתקשרות.


 


5.4 חוזה הזכיינות חייב לכלול את הסעיפים הבאים:


 


     5.4.1 זכויותיו של המזכה;


     5.4.2 זכויותיו של הזכיין;


     5.4.3 המוצרים ו/או השירותים אותם יספק המזכה לזכיין;


     5.4.4 התחייבויות המזכה;


     5.4.5 התחייבויות הזכיין;


     5.4.6 תנאי התשלום של הזכיין;


     5.4.7 תקופת ההסכם, אשר חייבת להיות ארוכה מספיק על מנת לאפשר לזכיין להחזיר את השקעתו בהקמת עסק זכייני;


     5.4.8 תנאים להארכת הסכם הזיכיון;


     5.4.9 תנאים בהם זכיין יכול למכור או להעביר את העסק הזכייני שלו וזכות ראשונית של המזכה לרכוש את הפעילות, ככל שקיימת;


     5.4.10 הוראות המתייחסות לשימושו של הזכיין בסימנים ושמות מסחריים של המזכה;


     5.4.11 זכויות המזכה לערוך שינויים או חידושים ברשת המזכה;


     5.4.12 תנאים לביטול ההסכם;


     5.4.13 דרישות להשבה מידית, במקרה של ביטול ההסכם, של כל הקניין המוחשי והרוחני השייך למזכה או לבעלים חוקיים אחרים.


 


6. קוד אתי וזכיינות ראשיתקוד אתי זה יחול על מערכת יחסים בין המזכה והזכיינים וגם במערכת יחסית בין זכיין ראשי לזכייני משנה שלו. קוד אתי זה אינו תקף במערכת יחסים בין המזכה והזכיינים הראשיים שלו.


 
    •  רשתות המעוניינות לאמץ את הקוד האתי לזכיינות ולהיכלל ברשימת הרשתות בעלת תו איכות בזכיינות רשאיות לפנות למרכז לקידום זכיינות. השירות ניתן על ידי המרכז ללא תשלום. צור קשר לרשתות – קוד אתי