1. מבוא ומטרות

המרכז לקידום זכיינות בישראל רואה בכללי אתיקה בזכיינות ערך עליון הן ביחסים הטרום חוזיים והן ביחסים השוטפים בין רשת מזכה לבין זכייניה וזכייניה הפוטנציאליים.

לנוכח העובדה כי בארץ אין חוק אשר מסדיר את הפעילות של ענף הזכיינות וכי חסרים סטנדרטים שישמרו על התנהלות ראויה ביחסים שבין רשתות מזכות ובין זכיינים, יישום של כללי אתיקה בענף הינו בעל חשיבות מכרעת לכלל הצדדים המעורבים בתחום וכן למיצוב הענף.

2 . מהי זכיינות

זכיינות היא שיטה לשיווק מוצרים, שירותים וטכנולוגיות, אשר מבוססת על שיתוף פעולה הדוק ומתמשך בין ישויות בלתי תלויות זו בזו מבחינה פיננסית ומשפטית – המזכה והזכיין. בשיטה זו המזכה מעביר לזכיין זכויות ומטיל עליו התחייבויות בדבר ניהול עסק על פי עקרונותיו של המזכה. זכויות אלה מזכות ומחייבות את הזכיין, כנגד תמורה כספית ישירה ועקיפה, להשתמש בסימני המסחר של המזכה, בידע הנצבר, בשיטות העבודה ובשיטות ניהול העסק והטכנולוגיה וכן בכל קניין אינטלקטואלי אחר השייך לרשת המזכה. יחסים אלו מתאפשרים תוך כדי תמיכה מסחרית וטכנית מתמשכת במסגרת ובמשך הזמן של חוזה הזכיינות כפי שסוכם בין הצדדים.

3 . מי מוסמכת להיקרא "רשת מזכה"

עסק הרשאי להיקרא "רשת מזכה" על פי כללי הקוד האתי הוא:

א. עסק הקיים לפחות שנה אחת ומפעיל 2 סניפים לפחות.

ב. עסק שבמשך פעילותו מפעיל או הפעיל לפחות סניף אחד בזכיינות או מפעיל סניף במודל המותאם לזכיין.

ג. עסק שהוא הבעלים או בעל הזכויות החוקיות לשימוש בסימן המסחרי ובסימנים מזהים אחרים של הרשת.

עסק העונה לקריטריונים לעיל רשאי להציע זיכיונות על פי כללי הקוד האתי ולהיקרא רשת מזכה.

4. התחייבויות הרשת המזכה

א. רשת מזכה לא תציע זיכיונות למכירה אם היא נמצאת בקשיים כלכליים, חדלות פירעון או סכנה ממשית לפשיטת
רגל.

ב. הרשת המזכה תנהל משא ומתן עם זכיינים פוטנציאליים בתום לב, ביושר ובהגינות ותיקח בחשבון גם את
האינטרסים של הזכיין בהתקשרות עמה.

ג. הרשת המזכה לא תמנע מזכיין פוטנציאלי לברר אודות הרשת ו/או בעליה, לשוחח עם זכיינים פעילים שלה
ולהתעניין בכל מידע אשר יש בו רלוונטיות להתקשרות עימה.

ד. הרשת המזכה מתחייבת להעניק לזכיינים שלה הדרכה ראשונית ותמיכה תפעולית ו/או שיווקית שוטפת במשך כל
תקופת הסכם הזיכיון.

ה. אחריות שילוחית – הרשת המזכה תנקוט כל פעולה על מנת שכל מי שפועל מטעמה לפי העניין יקיים את כללי
הוראות הקוד האתי לזכיינות.

5. שיווק זיכיונות ושקיפות המידע

א. פרסום לגיוס זכיינים יהיה בלשון ברורה ולא יכלול סעיפים מטעים או דו-משמעיים.

ב. חומר פרסומי מטעם הרשת שמיועד לגיוס זכיינים ובו הערכות ישירות ועקיפות בדבר התוצאות העסקיות והערכות בדבר ההכנסות ורווחים, חייב להיות אובייקטיבי ולא מטעה.

6. הסכם הזיכיון

א. הסכם הזיכיון יהיה מנוסח ברוח עקרונות הקוד האתי.

ב. הזכיין יקבל לידיו את הסכם הזיכיון זמן סביר לפני חתימתו ותינתן לו הזכות להשתמש שירותיו של עורך דין מטעמו.

ג. הסכם הזכיינות יתייחס בין היתר לתנאים הבאים:
1 . תנאי התשלום של הזכיין לרשת המזכה.
2 . משך תקופת הסכם הזיכיון.
3 . תנאים למימוש אופציה להארכת הזיכיון במידה ויש כזו.
4 . תנאים לפיהם יוכל הזכיין למכור את עסק הזכיינות או להעביר לאחר את זכויותיו לניהול העסק, והתנאים בהם יוכל המזכה למנוע מכירה והעברה או לרכוש את העסק בעצמו.

7. יישום הקוד האתי

א. הקוד האתי אינו מהווה חלק מהסכם הזיכיון בין הרשת המזכה והזכיינים אלא אם כן נאמר כך במפורש בהסכם
הזיכיון.

ב. מטרת הקוד האתי לקבוע סטנדרט התנהלות ראוי בין רשת מזכה ובין הזכיינים שלה הן הפעילים והן ופוטנציאליים
והמרכז לקידום זכיינות ו/או כל מי שפועל מטעמו לא יהיה אחרי בשום מקרה על התנהלות של רשת מסוימת אשר
לא מאמצת את כללי הקוד האתי בין אם חתמה עליו ובין אם לאו.

הקוד האתי נוסח ע"י המרכז לקידום זכיינות בישראל בשיתוף ועדה מייעצת. עידכון אחרון ביום 1.1.2013.

לרשימת הרשתות החתומות על הקוד האתי לזכיינות ובעלות תו איכות לזכיינות ניתן לפנות למרכז לקידום זכיינות.

רשתות המעוניינות לאמץ את הקוד האתי לזכיינות ולהיכלל ברשימת הרשתות בעלת תו איכות בזכיינות רשאיות לפנות למרכז לקידום זכיינות. השירות ניתן על ידי המרכז ללא תשלום. צרו קשר.

קוד אתי לזכיינות

קוד אתי לזכיינות