1. תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר האינטרנט www.franchise.org.il ו/או כל אתר אחר המופעל ע”י המרכז לקידום זכיינות ו/או ע”י חברת פרנקס יעוץ עסקי בע”מ, שיכונו להלן “פרנקס” או “האתר“. הכניסה לאתר לרבות השימוש ו/או השהות ו/או יצירת כל קשר מכל סוג שהוא  תהווה התחייבותו של המשתמש לקיים ולהסכים לתנאי השימוש כאמור. תנאי השימוש המפורטים כאן, אינם גורעים ו/או משנים ו/או מבטלים אלא באים להוסיף על כל תנאי הסכם התקשרות בין פרנקס לבין לקוחותיה ו/או משתמשים בתכניה.  במסמך זה ייקראו כל המשתמשים באתר מכל סוג שהוא, לרבות הלקוחות הנ”ל בכינוי “משתמש”. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין תנאי ההסכם של פרנקס עם משתמש יחולו תנאי ההסכם בין פרנקס לבין המשתמש. שימוש באתר על שירותיו השונים אשר יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות ולתנאים, ושימוש באתר מהווה הסכמה להוראות ולתנאים אלה והתחייבות המשתמש לפעול לפיהם.

2. אחריות המשתמש

אחריותו של המשתמש לוודא כי השימוש שהוא עושה באתר איננו סותר כל דין החל עליו,  או כל הסכם בו הוא קשור. כן אחריותו לוודא כי הפעילות לשמה הוא משתמש באתר מתאימה לצרכיו הכלכליים וליכולתו הכלכלית והאישית.

מובהר כי אין לראות במידע הכלול באתר משום יעוץ או שיווק של עסקה כלשהי, ובכל מקרה פרנקס או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מביצוע עסקה כלשהי שהוצגה באתר. כן מתחייב המשתמש לבחון ולבדוק כל עסקה לגופה ע”י אנשי מקצוע בתחום כגון רו”ח, יועצים עסקיים, עורכי דין וכדומה.

3. מהימנות המידע הכלול באתר

פרנקס, אינה נושאת ולא תשא באחריות, בשום צורה שהיא, לדיוק, מהימנות ותכיפות העדכון של התוכן המצוי באתר או בכל אתר אחר שהיא מפעילה, התוכן באתר, לרבות אך לא רק, ציטוטי כתבות עיתונות, מאמרים, מילון מונחים ועוד, (להלן: “תוכן האתר”) ניתן כשירות למשתמשי האתר והוא מבוסס על נתונים המתקבלים או נלקחים מיועצים, פורטלי אינטרנט, עיתונות שפרנקס מחשיבה אותם כאמינים. יחד עם זאת, תוכן האתר לא נבחן ולא נבדק על ידי פרנקס ופרנקס איננה מתחייבת לכך שתוכן האתר מדויק, שלם, מעודכן או מהימן. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שפרנקס אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, לשור הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

4. הזדמנויות עסקיות

באתר מתעדכנות מעת לעת הזדמנויות עסקיות שונות, או פרטים בדבר עסקים המציעים הזדמנויות עסקיות. מובהר כי אין בהזדמנויות אלה ובפרטים אודות הרשתות משום המלצה כלשהי. מובהר כי פרנקס או מי מטעמה לא בדקו את טיב ההצעה. בכל מקרה פרנקס לא תישא בכל אחריות בעניין ביצוע מהלך עסקי כלשהו העלול לגרום לנזק, והאחריות כולה בעניין ביצוע עסקה כלשהי מונחת על כתפי המשתמש. לפיכך ממליצה פרנקס להיעזר באנשי מקצוע רלוונטים לבחינת ההזדמנויות העסקיות.

5. סדנאות, קורסים וימי עיון

פרנקס ו/או מי מטעמה עורכים מעת לעת, סדנאות, ימי עיון, קורסים תערוכות וכדומה. מידע רלוונטי בדבר אירועים אלה מתעדכן באתר. פרנקס רשאית לגבות תשלום על השתתפות באירועים אלה או לתת כניסה חופשית. התשלום יכול שיהיה באמצעות כרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט או באמצעות עסקה טלפונית, תשלום במזומן או בכל דרך אחרת לגביה תחליט פרנקס.

6. תיקונים ושינוי תנאים באתר

פרנקס, על פי שיקול דעתה המוחלט, רשאית, בכל עת, ומכל סיבה שהיא לתקן או לשנות את תוכן האתר לרבות את תנאי השימוש באתר וכן להוסיף או להפסיק שירותים שונים ו/או להפסיק פעילות האתר באופן חלקי או מלא. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, מענה, תביעה ו/או זכות לשיפוי בגין נזקים שלדברי הלקוח נגרמו לו עקב השינויים כאמור.

7. נהלי הרשמה ומסירת מידע

במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס חיוב ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של פרנקס. נדגיש כי מסירת הנתונים הנ”ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ”שדות חובה” לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר. הנתונים המוגדרים כשדות חובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.

8. אבטחת מידע

פרנקס מאבטחת את המידע המצוי באתר, וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, פרנקס אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

9. העברת מידע, ניהול ואיסוף נתוני

במסגרת פעילות פרנקס והאתר ייתכן כי פרנקס תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי משתמשי האתר לצדדים שלישיים. מובהר בזאת כי אישור משתמש בתנאי התקנון מהווה הסכמתו להעברת המידע כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע “cookies”  באופן דומה המתבצע אתרי אינטרנט של גופי פרסום ותקשורת שונים ולפעול בהתאם להם. יודגש כי באפשרות המשתמש למחוק ו/או למנוע כליי את היווצרותם של קבצי ה “cookies” בהגדרות המחשב. .

10. דיוור ישיר

דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ: “פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע”. באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו, ומתבססת על נתונים המצויים בידי פרנקס, עומדת לרשותה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים.

אישור תקנון זה מהווה אישור רשמי מצידך לשליחת מסרים ו/או מסרונים לכתובות מילל שמסרת ו/או לאמצעי התקשרות אחרים.

בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל פרנקס בכתב באחד מאמצעי הקשר ולדרוש שלא לעשות שימוש בפרטים שלך המופיעים אצל פרנקס והיה ופרנקס תקבל ממך הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה.

11. שימוש בכרטיס אשראי

רשאים לבצע עסקה באמצעות האתר משתמשים בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

במידה ומשתמש מעוניין לבצע ביטול עסקה עליו להודיע בכתב לפרנקס לפחות 10 ימי עבודה לפני מועד האירוע או בהתאם למדיניות הביטול של אירוע ספציפי, אשר תפורסם באתר מעת לעת. במקרה כזה המשתמש לא יחויב בתשלום או שיקבל זיכוי מלא.

למען הסר ספק, תנאים אלה רלוונטים לאירועים, כנסים וסדנאות אותם עורכת פרנקס מעת לעת ואינם חלים על שירותי יעוץ עסקי, פגישת יעוץ וכדומה.

12. זכויות יוצרים

למעט אם צוין במפורש, זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות העיצוב וכל תוכן ו/או חומר אחר המצוי תחת כתובת האתר, הנם בבעלותה המלאה של פרנקס. למעט אם פרנקס, התירה במפורש, מראש ובכתב, אין לעשות כל שימוש בתוכן האתר לרבות שינויו, הצגתו, העתקתו, שכפולו, הפצתו, מסירתו ו/או מכירתו לצד ג’ ו/או כל שימוש מסחרי אחר. השימוש באתר כפוף לדיני זכויות היוצרים בעולם ובישראל.

13. הדין החל וסמכות מקומית

על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל כפי שהם נוהגים בין צדדים שהם כולם תושבי ישראל וללא תחולה לכללי ברירת הדין של המשפט הבינלאומי הפרטי כפי שהם נוהגים בישראל.

 המשתמש מסכים לכך שהסמכות הבלעדית להכרעה בסכסוכים הנובעים מהשימוש באתר תהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב.