H&O הכפילה את ההפסד למרות צמיחה בהכנסות

H&O הכפילה את ההפסד למרות צמיחה בהכנסות

לאחר רבעון שני טוב במיוחד, לו גרם חג הפסח המאוחר, בא רבעון שחון חגים, ראש השנה כזכור היה ברבעון הרביעי, ורשת H&O עברה להפסד. 800 אלף הפסדים אלה הגיעו מחובות קלאבמארקט וכישלון ההנפקה.


בצד החיובי, רשת האופנה H&O הציגה גידול של כ-14% במכירות ברבעון השלישי של 2005, ל-86 מיליון שקל לעומת 75.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו המכירות ב-257.6 מיליון שקל לעומת 228.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה, גידול של 12.5%. בנוסף, החברה זכתה ביולי במכרז להלבשת אנשי הקבע של משרד הביטחון, מה שישפיע לטובה על המשך פעילותה.


אולם, עד אז, ברבעון הנוכחי נרשם הפסד נקי של 3.7 מיליון שקל לעומת 1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת רווח של 5.3 מיליון שקל ברבעון הקודם. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הכפילה החברה את הפסדיה מהתקופה המקבילה ל-2.8 מיליון.


ההפסד הרבעוני נובע מכך שהשנה, לעומת השנה שעברה, נכללו המכירות לראש השנה והחגים בחודש אוקטובר, ועל כן תוצאות המכירות המוגברות בהם נכללות ברבעון הרביעי. בנוסף, במהלך הרבעון השלישי בשנה הקודמת רשמה החברה הכנסות מסים בגין הפסד תקופתי שלא נרשם השנה.


עוד צדדים שליליים לדו"ח היו שיעורי הרווח הגולמי, שצנח כ-2% ברבעון השלישי של 2005 ל-35.7% ממחזור המכירות לעומת התקופה המקבילה.


H&O רשמה גידול בהוצאות המכירה, שנבע מהגידול במספר סניפי החברה, אולם שיעורן נותר יציב. הוצאות המכירה ברבעון השלישי של שנת 2005 הסתכמו בסך 29.6 מיליון שקל (34.4% ממחזור המכירות) לעומת 26.5 מיליון שקל (35% ממחזור המכירות) ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2005 בסך 4.1 מיליון שקל (4.8% ממחזור המכירות), לעומת 3.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (4.9% ממחזור המכירות). בהוצאות הנהלה וכלליות בתשעת החודשים נכללו הוצאות חריגות בסך 769 אלף שקל, מתוכם 359 אלף שקל רישום הפרשה לחובות מסופקים בשל חוב של חברת קלאב מרקט, בגין תווי קניה בהיקף 718 אלף שקל וכן רישום הוצאות הנפקה שלא יצאה לפועל בסך 410 אלף שקל.


הוצאות המימון הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2005 בסך 779 אלף שקל לעומת 538 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה עלתה מניית H&O כ-20% ושוויה של החברה כיום הוא כ-35 מיליון שקל.