H&O עם גידול של 40% ברווחיה

H&O עם גידול של 40% ברווחיה

רשת האופנה H&O פרסמה השבוע את הדוחות הכספיים לשנת 2006. החברה רשמה רווח נקי של כ-10.2 מיליון שקל, שמשקף רווח של 69 אג' למניה, גידול של כ-40% לעומת שנת 2005. מחזור המכירות השנתי של הרשת הסתכם ב-411.8 מיליון שקל, גידול של כ-11% לעומת מחזור המכירות בשנת 2005.מחזור המכירות של הרשת ברבעון הרביעי הסתכם ב-116.7 מיליון שקל, גידול של 3.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מהרשת נמסר כי הגידול במחזור המכירות נובע מפתיחת שלוש חנויות חדשות של הרשת בשנת 2005, אשר הפיקו מכירות מלאות ב-2006, לצד המשך גידול המכירות בחנויות זהות.הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2006 הסתכם ב-14.3 מיליון שקל, לעומת כ-10.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בשנת 2006 הסתכם ב-16.6 מיליון שקל, גידול של כ-69% לעומת רווח התפעולי בשנת 2005.ברבעון הרביעי רשמה רשת האופנה רווח נקי של 9.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.2 מיליון שקל ברבעון השלישי ב-2006. רווחי הרשת לפני מס הסתכמו ברבעון הרביעי של 2006 בכ-13.3 מיליון שקל, לעומת כ-9.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה בשיעור של כ-40%.
לאור תוצאות הפעילות ב-2006, הוחלט ב-H&O על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך כולל של 4 מיליון שקל."השנה האחרונה מהווה שנת שיא בפעילותה של הרשת", אמר ישראל פלג, יו"ר H&O. "הגידול המתמשך במחזור המכירות בשיעור של 11%, היא לא רק הבעת אמון רב שרוחשים הצרכנים לרשת, אלא גם ביטוי מובהק לשביעות הרצון ממגוון המוצרים ברשת".פלג ציין עוד כי בראשית ינואר השלימה H&O את רכישת TAGWOMAN כחלק ממגמת הצמיחה וההתרחבות העסקית של הרשת. פלג הוסיף כי "הרשת פועלת באופן רצוף להציג התחדשות וחדשנות ועברה מייצוב לצמיחה. בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את פעילות הרשת, בין היתר על ידי הגדלת מספר החנויות".