אורי שרף, מנכ"ל מט"י ירושלים ודודי בן דודי, עו"ד

27/10/2011

מידי יום קמות שותפויות על ידי קרובי משפחה, חברים, שכנים ועוד לצורך הקמת עסק. בהתחלה הכל ורוד ויש הרמוניה והגמוניה אבל בכל זאת צריך להגדיר את מערכת היחסים, חלוקת תפקידים, חלוקת רווחים, הליך קבלת החלטות, נטל הפסדים וכמובן, מה קורה בעת משבר בעסק שהוקם בשותפות.

שיטת הזכיינות לא שוללת שותפויות בין שני אנשים (או יותר) ולכן יש חשיבות לנושא זה גם בהקמת עסק בזכיינות אשר נפתח על ידי שותפים. עסק כזה על אף היותו עסק בזכיינות נחשב כ"שותפות".

למרות שכל אחד מהצדדים נחשב כזכיין מבחינת הרשת על כל המשתמע מכך והוא חתום על הסכם הזיכיון ומחוייב לו, עדיין מתקיימת מערכת יחסים בין השותפים/הזכיינים בינם ובין עצמם.

למערכת היחסים בין השותפים יש משמעות רבה ואף קריטית להצלחתו של העסק. ראוי ורצוי שמערכת יחסים זו תבוא לידי ביטוי בכתב ותגדיר את המחויבות וההתחייבות של כל שותף/זכיין כלפי משנהו. בעת ניסוח הסכם שותפות יש להביא בחשבון נושאים רבים בתחום המשפטי, הפיננסי ואף האישי.

להלן נקודות למחשבה שיסייעו לכם בתהליך הבחינה של רעיון השותפות:

הסכם שותפות – האם הסכם השותפות רשמי (כלומר בכתב) הוא הכרחי? מומלץ כי את הסכם השותפות ינסח עורך דין, אין מניעה כי אותו עורך דין ינהל עם הרשת המזכה את המשא ומתן על הסכם הזיכיון. הדבר אפילו מומלץ.

תקופת השותפות – באיזה שלב מתחילה השותפות? מה יהיה משך זמן השותפות? האם לקשור את הסכם השותפות בהסכם הזיכיון? האם השותפות תהיה רלוונטית גם לעסקים אחרים שאינם בזכיינות? האם השותפות תהיה תקפה גם לעסק אחר שייפתח בזכיינות.

קרקע ונכסים – בד"כ בהסכמי זכיינות הרשת היא זו אשר חותמת על הסכם שכירות עם בעל הנכס/הקניון. מעבר לכך, יש לקבוע כיצד יש להחזיק בקרקע או בנכסים אחרים במסגרת השותפות. אם הקרקע היא כבר בבעלות אחד השותפים, האם תועבר הקרקע לשותפים האחרים או תוחזק בנאמנות עבור השותפות? בנסיבות רגילות ינוסח הסכם שיתיר ל"שותפות" לשכור את הקרקע/המבנה המשותף מהבעלים.

חוזה השכירות – כאמור, במרבית עסקי הזכיינות הרשת המזכה היא זו אשר חותמת עם בעלי הנכס על הסכם השכירות והזכיין חותם על שכירות משנה/נספח לפי הוא נוטל את התחייבויות הרשת. אם לא כך, יש לקחת בחשבון אם המבנה שבו יתנהלו עסקי השותפות כבר מושכר לאחד השותפים, האם חוזה השכירות יכלול מעתה את כל השותפים? האם יש לערוך את הסכם הזכירות מחדש עם בעל הנכס או להכניס את שמות השותפים להסכם השכירות הקיים, בכפוף כמובן להסכמת בעל הנכס.

חלוקת תפקידים – מומלץ להגדיר בהסכם השותפות את חלוקת התפקידים שיש לכל אחד מהשותפים.

רואה חשבון – האם ימונה משרד רואי חשבון להכין את חשבונות השותפות (העסק בזכיינות)?

נוהל היפרדות – אחד הנושאים החשובים בהסכמי שותפות הוא נוהל היפרדות בין השותפים. מומלץ מאוד להגדיר את הנושא בצורה הכי ברורה, יש לקבוע מנגנון כיצד תפורק השותפות במידה שיהיה צורך בכך?

חלוקת רווחים והפסדים – כיצד יחולקו הרווחים וההפסדים (כולל רווח והפסד על הון) בין השותפים בעסק? האם יהיה כל שותף/זכיין זכאי למשוך כספים על חשבון הרווחים, ולפי איזה מפתח? הנוהל המקובל הוא שכל השותפים יעבדו מספר שעות שווה והרווחים וההפסדים יחולקו בצורה שווה. בנסיבות רגילות ימשכו השותפים בכל חודש סכום זהה על חשבון רווחים. אפשר, כמובן, לקיים גם שותפות בתנאים לא שווים- למשוך רווחים באופן יחסי לחלק בשותפות. כמו כן קיימים מנגונים של שותף משקיע (בד"כ פאסיבי) ושותף פעיל אשר מנהל את הזיכיון בעצמו. גם במקרה כזה צריך להגדיר חלוקת רווחים.

בנק וצ'קים – עם איזה בנק יעבוד העסק? מה יהיו הסדרי החתימה על הצ'קים? הצ'קים של השותפות חתומים בדרך כלל על ידי שני שותפים, (אם יש יותר שותפים, על ידי שניים מביניהם) ובדרך כלל בתוספת חותמת הנושאת את שם השותפות.

מכירת חלק מהעסק – אם אחד השותפים מחליט למכור את חלקו, כיצד יוערך שווי העסק? האם שאר השותפים מקבלים זכות סירוב ראשונה? הסכמי שותפות צריכים לפרט מראש את השיטה להערכת שווי העסק והאם תוענק זכות סירוב ראשונה לשאר השותפים, לכל אחד בנפרד או בצורה קולקטיבית.

השקעת הון – באילו חלקים יושקע ההון בשותפות והאם יהיה שייך לשותפים? האם הון זה נושא ריבית? ברוב המכריע של השותפויות, כל החברים משקיעים סכום כסף שווה, והון זה, שהוא הון השותפות, אינו נושא ריבית.

הלוואות – אם שוקלים קבלת הלוואה במשותף, מה יהיו תנאי ההלוואה?

אפשר לכלול נושא זה בהסכם השותפות, אולם מקובל לקחת הלוואה בתנאים של הלוואה עסקית בבנק באותה תקופה.
ערבויות – האם מובן שכל השותפים, על כל נכסיהם הפרטיים, ערבים במשותף ובאותה מידה לחובות של השותפות? ובהקשר זה, האם שותף שבבעלותו נכסים פרטיים רבים יותר משותף/ים אחר/ים נמצא בסיכון רב יותר? על כל השותפים לבדוק את המחוייבות האישית שלהם כלפי השותפות, תוך התייעצות עם עורך הדין שלהם.

קבלת החלטות – האם דעת רוב השותפים תכריע בכל הנושאים?

אפשר להחליט כך, אולם בעסקים עם מספר רב של שותפים, עדיף לקבל החלטות בנושאים המרכזיים בהסכמת כל השותפים כדי שתישמר ההרמוניה בשותפות.

חוסר הסכמה – מה קורה בעסק שבו שני שותפים אינם מסכימים בנושא כלשהו? באופן כללי, במצב כזה נישמר שסטטוס קוו בעסק.